Close

Budowa hal Adams Group w Ligocie

Kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji w Ligocie wytyczenie obrysu hal założenie dwóch reperów w terenie naniesienie osi konstrukcyjnych hal, portierni  naniesienie osi konstrukcyjnych na wykonanych stopach fundamentowych pod słupy sprawdzenie pionowości słupów naniesienie w terenie instalacji sanitarnych wraz ze zbiornikiem wód deszczowych oraz instalacji elektrycznych obsługa geodezyjna przy robotach  drogowych  inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza tyczenie ogrodzenia

Budowa mostu w Bobrownikach

Obsługa budowy mostu przez rzekę Prosnę w miejscowości Bobrowniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą i drogami dojazdowymi. założeni reperu roboczego wyznaczenie granic działek inwestycji przy moście wyznaczenie osi mostu oraz podpory wyznaczenie kanalizacji deszczowej i przepustów drogowych wytyczenie ścianek szczelnych przy pierwszej podporze pomiar wysokości wytyczenie obrysu płyty fundamentowej wytyczenie ściany podpory i ściany filarów wskazanie Continue Reading

Pomiary RTK GPS na wzgórzu Bełczyna 278 n.p.m.

Pomiar kontrolny osnowy geodezyjnej na wzgórzu Bałczyna Galeria zdjęć Zakres prac Sub Heading Wykonanie pomiaru sytuacyjno-wysokościowego metodą RTK GPS instrumentem Trimble R8 pkt osnowy szczegółowej II klasy

Obsługa geodezyjna przebudowy linii kolejowej 272 na odcinku Ostrzeszów-Kluczbork

Zakres prac Założenie osnowy realizacyjnej Założenie reperów roboczych Wytyczenie osi torów w płaszczyznach xyz Bieżąca obsługa przy budowie torowiska i układaniu warstw konstrukcyjnych Tyczenie urządzeń podziemnych oraz sieci uzbrojenia terenu związanych z budową torowiska Wykonanie obmiarów kontrolnych podczas budowy Wykonanie mapy z inwentaryzacji powykonawczej Galeria zdjęć

Pomiary w okresie zimowym

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe Galeria zdjęć Zakres prac Sub Heading Wykonanie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych metodą RTK GPS instrumentem Trimble R8 Opracowanie wyników pomiaru i sporządzenie mapy dla celów projektowych Wytyczenie stanowisk pod wzmocnienie gruntu metodą palowania

Pomiar sytuacyjno-wysokościowy kopalni kruszywa

Pomiar sytuacyjno-wysokościowy kopalni kruszywa ,Rogaszyce , Tokarzew Galeria zdjęć Zakres prac Sub Heading Wykonanie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych metodą RTK GPS instrumentem Trimble R8 oraz Tachimetrem robotycznym Trimble S5 Opracowanie wyników pomiaru i sporządzenie mapy dla celów obmiarów wydobycia żwiru

Budowa Hali Firma Poprawa -Strefa ekonomiczna Rojów ul.Hetmańska

Zakres prac Wykonanie pomiarów sytuacujno-wysokościowych na potrzeby sporządzenia mapy dla celów projektowych Wytyczenie obrysu hali pod ściągnięcie warstwy humusu Wytyczenie głównych osi konstrukcyjnych hali na łaty Założenie reperu budowy Tyczenie sieci uzbrojenia terenu oraz innych budowli związanych z inwestycją. Oznaczenie osi konstrukcyjnych hali na stopach fundamentowych Ustawienie kotew pod słupy konstrukcji stalowej Wykonanie mapy z  Continue Reading

Wytyczenie budynku mieszkalnego na działce budowlanej

Galeria zdjęć Zakres prac Sub Heading wstępne wytyczenie budynku pod od humusowanie ustalenie poziomu zera budowy budynku wytyczenie osi konstrukcyjnych budynku na łaty wytyczenie przebiegu przyłącza wodociągowego oraz lokalizacji przydomowej oczyszczalni

Sprawdzenie stanu technicznego osnowy geodezyjnej

Sprawdzenie stanu technicznego osnowy geodezyjnej III klasy przed przystąpieniem do realizacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 444. Galeria zdjęć Zakres prac Sub Heading sprawdzenie stanu technicznego osnowy szczegółowej III klasy i zabezpieczenie jej przed zniszczeniem na czas przebudowy drogi wojewódzkiej 444 odszukanie znaków metodą GPS z wykonaniem pomiaru kontrolnego zabezpieczenie znaku geodezyjnego poprzez pomalowanie znaku farbą Continue Reading